Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka.

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 1/2024/NA/WH/IL/pd/a/1

Słowa kluczowe: Bizancjum, hexaemera, studia nad zwierzętami

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie filologii klasycznej/historii/bizantynistyki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie bizantynistyka,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • znajomość literatury i historii Bizancjum,
 • znajomość języka greckiego, pozwalająca na swobodne czytanie tekstów oryginalnych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie artykułów naukowych.
 • znajomość współczesnych teorii dotyczących studiów nad zwierzętami oraz ekokrytyki.
 • wymagania NCN dotyczące zatrudnienia w projektach naukowych (więcej na stronie uczelni)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak
 • przygotowanie książki lub serii publikacji poświęconych naturze w bizantyńskich heksaemera,
 • prowadzenie badań dotyczących zwierząt Konstantynopola,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 3 lat z możliwością przedłużenia, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8986 zł brutto (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki