Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Prognozy przyszłości: migracje a zmiany klimatu”, pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi.

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 2/2024/NA/WH/IL/pd/1

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, migracje, literatura, kultura, Globalne Południe

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, wydany przez inny podmiot niż Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie literatury/kultury postkolonialnej w języku angielskim i/lub francuskim oraz w zakresie postkolonialnej humanistyki środowiskowej,
 • doskonała znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego (potwierdzona publikacjami w w/w językach),
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Prognozy przyszłości: migracje a zmiany klimatu”,pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków,
 • realizacja zadań wynikających z planu badań projektu.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 36 miesięcy, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Prognozy przyszłości: migracje a zmiany klimatu”,pod kierownictwem dr Ewy Macury-Nnamdi,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8986 zł brutto (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji