Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8750 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

Poszukiwana jest zmotywowana osoba na stanowisko postdoc do zespołu projektu „Prywatnego goszczenie uchodźców z Ukrainy w polskich domach. Codzienny humanitaryzm i spotkania ponad różnicą” realizowanego w ramach grantu OPUS NCN (opis projektu) w Centrum Badań Migracyjnych UAM pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Natalii Bloch.

Nasze wymagania

 • Wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie etnologia (preferowana) lub dyscyplinach pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten wydłuża się o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny);
 • uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż UAM lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego, ciągłego i udokumentowanego stażu podoktorskiego w podmiocie innym niż UAM (gdzie realizowany będzie projekt) oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • wiedza z zakresu studiów uchodźczych/migracyjnych/mobilnościowych udokumentowana publikacjami, projektami i/lub inną formą działalności naukowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań metodami jakościowymi, w szczególności etnograficznymi;
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, wysoki poziom motywacji, terminowość i odpowiedzialność
 • Wymagania językowe: 1. język angielski (płynny) 2. język polski (płynny) 3. znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • Krytyczny przegląd literatury dot. tematyki projektu · przeprowadzenie 6-miesięcznych etnograficznych badań terenowych w dużym mieście w zachodniej Polsce na temat prywatnego goszczenia osób uchodźczych z Ukrainy z udziałem osób goszczonych, goszczących oraz społecznych i instytucjonalnych aktorów (wybór konkretnej lokalizacji zostanie dokonany we współpracy z kierowniczką projektu), w tym prowadzenie dziennika z badań terenowych oraz wywiadów · transkrypcję zrealizowanych wywiadów i ich tematyczne kodowanie · dokonanie analizy zebranych danych · upowszechnianie wyników badań poprzez udział w konferencjach, seminariach, warsztatach itp. · napisanie w języku angielskim i opublikowanie co najmniej dwóch artykułów w otwartym dostępie w recenzowanych czasopismach o międzynarodowej renomie oraz jednego rozdziału w książce wydanej przez renomowane wydawnictwo naukowe (wybór czasopism i wydawnictwa w uzgodnieniu z kierowniczką projektu) · napisanie ośmiu krótkich tekstów popularyzujących wyniki badań (w nurcie flash ethngraphy) · czynne uczestnictwo w regularnych spotkaniach zespołu badawczego.
 • W razie pytań lub wątpliwości, zalecany jest kontakt z kierowniczką projektu, prof. UAM dr hab. Natalią Bloch, pod adresem: nbloch@amu.edu.pl

Oferujemy

 • - atmosfera szacunku i współpracy, wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami, - elastyczny czas pracy, - ubezpieczenia na życie, - program emerytalny, - fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny, - preferencyjne pożyczki, - dodatkowe świadczenia socjalne, - dofinansowanie wypoczynku, - dofinansowanie wakacji dzieci, - „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie kandydata/ki do konkursu wraz z listem motywacyjnym oraz kontaktem do dwóch osób, które mogą rekomendować kandydata/kę; · Curriculum Vitae (max. 1 strona) · Informacja o osiągnięciach naukowych, badawczych i organizacyjnych (zawierająca: tytuły pracy magisterskiej i doktorskiej; wykaz publikacji; wykaz projektów badawczych z opisem charakteru udziału; wykaz wystąpień konferencyjnych; uzyskane nagrody i wyróżnienia; informację o współpracy międzynarodowej; informację o działalności popularyzującej naukę i współpracy z otoczeniem społecznym; informację o działalności organizacyjnej); · Jedna wybrana publikacja kandydata/tki w języku angielskim (w formie pdf lub linku, jeśli publikacja w wolnym dostępie); · Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.); · Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.".

Załączniki