Post-doc stanowisko badawcze

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Celem projektu jest wytworzenie stabilnych biodrukowanych 3D stentów, które będą pełnić funkcję biokompatybilnych, biomimetycznych konstruktów zawierających ludzkie kardiomiocyty i komórki śródbłonka. Głównym celem projektu PulsBioInk jest produkcja innowacyjnych bioimplantów przy użyciu techniki biodruku 3D.
Projekt ma na celu stworzenie stabilnej protezy komórkowej do długotrwałej hodowli, która może być wykorzystana jako model do testowania lub leczenia chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Projekt będzie realizowany w Centrum NanoBioMedycznym UAM we współpracy m. in z University of Michigan.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późniejszymi zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:
 • • Doktor nauk biologicznych, chemicznych lub inżynierii materiałowej.
 • • Spełnili wymogi formalne dotyczące terminu uzyskania stopnia doktora zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala81_2021-zal1.pdf O przyjęcie mogą ubiegać się osoby nieposiadające stopnia doktora, pod warunkiem, że dostarczą dyplom doktorski nie później niż w momencie podpisania umowy o pracę.
 • • Udokumentowany rekord publikacji w indeksowanych czasopismach naukowych.
 • • Duże doświadczenie w metakrylacji hydrożeli, biodruku 3D i charakterystyce materiałów.
 • • Doświadczenie w wykorzystaniu technik: Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), UV-visible spectroscopy, Dynamic light scattering (DLS), Zeta potential analysis, oraz mikroskopii elektronowej (transmisyjnej [TEM] i skaningowej [SEM]).
 • • Doświadczenie w hodowli iPSC, różnicowaniu i charakterystyce molekularnej (real time PCR, Western Blot) będzie atutem
 • • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • • Postdoc będzie odpowiedzialny za prowadzenie eksperymentów z zakresu biodruku 3D i charakteryzacji, a także biologii komórki (hodowle komórkowe, charakterystyka molekularna, obrazowanie)
 • • Udokumentowane doświadczenie w hodowli ludzkich pluripotennych komórek macierzystych, ich różnicowaniu i charakterystyce (PCR, Western Blot).
 • • Doświadczenie w biodruku 3D i charakterystyce chemicznej hydrożeli (FTIR, UV/VIS) będzie dodatkowym atutem.
 • • Znajomość technik biologii komórek macierzystych i molekularnej, real-time PCL, mikroskopii konfokalnej
 • • Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 • • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.
 • • Doskonała znajomość odpowiedniego oprogramowania, takiego jak: OriginLab, Fijii.
 • • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku będzie wysoko cenione

Zakres obowiązków

 • Postdoc będzie głównie odpowiedzialny za projektowanie biomateriałów, biodruk 3D, biofabrykację, a także za charakteryzację biomateriałów oraz badania biologiczne drukowanych 3D konstruktów i prace z wykorzystaniem bioreaktora.

Oferujemy

 •  premie finansowe za publikacje (IDUB)
 •  atmosfera szacunku i współpracy
 •  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 •  elastyczny czas pracy
 •  dofinansowanie nauki języków
 •  dofinansowanie szkoleń i kursów
 •  dodatkowe dni wolne na kształcenie i rozwój
 •  ubezpieczenia na życie
 •  program emerytalny
 •  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 •  preferencyjne pożyczki
 •  dodatkowe świadczenia socjalne
 •  dofinansowanie wypoczynku
 •  dofinansowanie wakacji dzieci
 •  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu (email);
 • • Curriculum Vitae;
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późniejszymi zmianami)
 • • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową.
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki