Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8900 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Post-doc będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu „Badania nad wykorzystaniem mikrostrukturalnych światłowodów antyrezonansowych z rdzeniem powietrznym oraz optycznych grzebieni częstotliwości w szerokopasmowej detekcji gazów w paśmie średniej podczerwieni” kierowanego przez dra inż. Piotra Jaworskiego.

Nasze wymagania

 • 1.Stopień doktora w zakresie elektroniki, optyki, fizyki lub kierunków pokrewnych uzyskany do 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia w projekcie.
 • 2.Doświadczenie w pracy z układami eksperymentalnymi, opartymi na optyce objętościowej oraz elementach światłowodowych do generowania impulsowego promieniowania laserowego.
 • 3.Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem aparatury pomiarowej.
 • 4.Doświadczenia i wiedza w zakresie laserowej spektroskopii gazów oraz światłowodów fotonicznych typu hollow-core będą dodatkowym atutem.
 • 5.Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej oraz pisanie publikacji naukowych i prezentowanie wyników badań na konferencjach międzynarodowych.
 • 6.Motywacja do pracy w multidyscyplinarnym zespole badawczym i umiejętność współpracy z członkami zespołu współrealizującymi zaplanowane zadania badawcze.
 • 7.Doświadczenie w obsłudze oprogramowania Matlab, Origin.

Zakres obowiązków

 • 1.Budowa oraz charakteryzacja układów eksperymentalnych do detekcji gazów z wykorzystaniem optycznych grzebieni częstotliwości w zakresie średniej podczerwieni oraz światłowodów antyrezonansowych
 • 2.Praca nad generacją optycznych grzebieni częstotliwości w zakresie średniej podczerwieni z wykorzystaniem kryształów nieliniowych.
 • 3.Analiza danych pomiarowych.
 • 4.Przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentacji konferencyjnych.
 • 5.Pomoc w zakupach materiałów oraz aparatury do badań.
 • 6.Pomoc w nadzorowaniu pracy doktoranta zaangażowanego w realizację projektu.

Oferujemy

 • 1.Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • 2.Możliwość zwiększenia wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności badawczych.
 • 3.Możliwość powiększenia dorobku naukowego.
 • 4.Udział w projekcie badawczym realizowanym we współpracy z Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1.Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (załącznik nr 3a)
 • 2.Syntetyczny życiorys
 • 3.Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik)
 • 4.Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5.Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6.Wykaz publikacji
 • 7.Wykaz i opis staży naukowych
 • 8.Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3b)
 • 9.Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3c)
 • 10.Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy (załącznik nr 3d)

Załączniki