Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

OBOWIĄZKI PRZEWIDZIANE DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ:
Stanowisko przeznaczone jest dla osoby ze stopniem doktora, która stanie się częścią zespołu badawczego pracującego nad projektem skupiającym się na badaniach funkcjonalnych i strukturalnych biomineralizacji cyjanobakterii i jej globalnym wpływie. Analiza strukturalna i funkcjonalna białek warstwy powierzchniowej bakterii. Projekt badawczy obejmuje: hodowlę kultur komórkowych sinic, badania biomineralizacji, izolację i solubilizację ścian komórkowych bakterii, oczyszczanie białek błonowych, charakterystykę strukturalną i funkcjonalną białek błonowych.

Nasze wymagania

 • Doktorat z biologii molekularnej, biochemii, biofizyki lub dziedzin pokrewnych;
 • Znajomość zasad biologii molekularnej, biochemii i/lub biofizyki;
 • Znajomość fotobiologii, a w szczególności fotosyntezy;
 • Znajomość biologii błon i białek błonowych;
 • Doświadczenie laboratoryjne w co najmniej jednym z poniższych: hodowle sinic, izolacja otoczki komórkowej, izolacja i charakteryzacja białek (np. chromatografia białek, elektroforeza w warunkach natywnych i denaturujących, chromatografia białek, spektrometria mas, testy in vivo i testy in vitro) ;
 • Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).
 • Spełnienie warunków określonych przez Narodowe Centrum Nauki dla kandydatów na stanowisko PostDoc (osoba, która uzyskała stopień doktora w ciągu 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie; w okresie pobierania wynagrodzenia w ramach projektu zatrudniony osoba ta nie może otrzymywać innego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie ze środków NCN).

Mile widziane

 • Doświadczenie w mikroskopii elektronowej i/lub krystalografii rentgenowskiej będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w spektroskopii UV-VIS i/lub spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej będzie dodatkowym atutem;

Zakres obowiązków

 • zakres podany w opisie
 • Do obowiązków kandydata(-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektu

Oferujemy

 • pracę w ciekawym zespole
 • Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Opis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
 • autoreferat z elementami zyciorysu
 • Wykaz publikacji naukowych
 • oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
 • osoba, która wygra konkurs zobowiązana jest dostarczyć dodatkowe dokumenty: podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku Asystenta badawczego, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy według wzoru pobranego z Biura Spraw Osobowych SGGW
 • osoby spoza SGGW składają dodatkowo opinię z ostatniego miejsca pracy

Załączniki