starszy wykładowca

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 

1.            stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji;

2.            udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie: systemowych teorii stosunków międzynarodowych oraz problematyki Świata Arabskiego i Azji Centralnej;

3.            znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

4.            dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;

5.            doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;

6.            silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na eliza.nowicka@amu.edu.pl