adiunkt

Wydział Nauk o Sztuce
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

                                                                                                     PROREKTOR

                                                                                 KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ

                                                                                         NAUK HUMANISTYCZNYCH

                                                       UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
                                                                                                          OGŁASZA

                                                                                                          KONKURS

 

                                                                           na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o sztuce

 

 

1.    Nr referencyjny konkursu: konkurs_5_WNoS_Adiunkt_1_2021

2.    Wymiar czasu pracy: pełen etat

3.    Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

4.    Przewidywany czas zatrudnienia: od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.

 

I.              Warunki konkursu określone przez komisje konkursową:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia  
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 t.j.) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym: Stopień naukowy doktora w dyscyplinie historii sztuki, nauk o sztuce lub archeologii lub ich zagranicznych odpowiedników, uzyskany nie później niż w roku 2015.

1.    Atutem jest posiadanie tytułów zawodowych magistra zarówno z historii sztuki, jak i archeologii.

2.    Specjalizacja badawcza w zakresie historii sztuki starożytnej Basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i kultury greckiej.

3.    Dorobek badawczy potwierdzony publikacjami z zakresu historii sztuki starożytnej lub archeologii śródziemnomorskiej w postaci punktowanych monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

4.    Udział w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym. Pod uwagę będą brane w szczególności:

a.    udział w ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z prezentacją wyników swoich badań,

b.    uzyskane stypendia krajowe i zagraniczne, odbyte staże i pobyty badawcze,

c.     udział w projektach zorganizowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne.

5.    Doświadczenie dydaktyczne zarówno w prowadzeniu zajęć gabinetowych, jak i terenowych. 

6.    Dodatkowym atutem jest doświadczenie w badaniach wykopaliskowych.

7.    Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim.

8.    Znajomość biegła przynajmniej języka obcego kongresowego

 

 

 

 

II.            Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie kandydata do konkursu;
Curriculum Vitae;
3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM);
dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
inne dokumenty określone przez komisje konkursową.
 

III.           Dokumenty – wyłącznie w formie elektronicznej – należy przesłać do Biura Obsługi Wydziału Nauk o Sztuce (tel. 61 829 37 31, 61 829 37 32) na adres: wnos@amu.edu.pl) w terminie do 10 czerwca 2021 r. podając numer referencyjny konkursu.

 

 

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.     Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.     Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.     Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnos@amu.edu.pl