asystent – pracownik dydaktyczny

Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

                                                                                                                      Poznań, 18.08.2021 r.

 

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1/2 etatu w ramach umowy o pracę na czas określony w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna specjalność: specjalność konstrukcja maszyn i urządzeń, technologia mechaniczna w Laboratorium Maszyn  Inteligentnych Instytutu Technologii Mechanicznej

 

I.                    Wymagania stawiane kandydatom:

1.     Ukończone studia drugiego stopnia z zakresu inżynierii mechanicznej, specjalność konstrukcja maszyn
i urządzeń, technologia mechaniczna lub pokrewne.

2.     Dobra opinia ze studiów.

3.     Doświadczenie w pracy badawczej związanej z modelowaniem kinematyki i dynamiki pojazdów wieloczłonowych.

4.    Współautorstwo przynajmniej jednego artykułu naukowego w czasopiśmie posiadającym Impact Factor > 1.

5.     Bardzo dobra znajomość środowiska Wolfram Mathematica lub pokrewnego.

6.     Znajomość podstaw programowania w języku Python.

7.     Bardzo dobra znajomość oprogramowania CAD (preferowane Inventor oraz Solidworks).

4.   Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

5.   Umiejętność pracy w zespole.

6.   Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

 

II.                  Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.       Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej,

2.       Arkusz kwalifikacyjny,

3.       CV,

4.       Kwestionariusz osobowy,

5.       Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr),

6.       Odpisy posiadanych kursów,

7.       Oświadczenie o niekaralności,

8.       Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy ,

9.       Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub
w przypadku raku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu.  Ogłaszający konkurs może
go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

 

Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 17.09.2021 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.

 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.        Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonego konkursu i 30 dni po jego zakończeniu.
6.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

9.        Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wim@put.poznan.pl