1 stanowisko adiunkt

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

PROREKTOR KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ NAUK PRZYRODNICZYCH

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
 

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA na Wydziale Biologii

Podstawowe informacje
 1.      Nr referencyjny konkursu: konkurs_16_WB_adiunkt_1_2022

2.      Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

3.      Wymiar czasu pracy i liczba godzin pracy w tygodniu w zadaniowym systemie czasu pracy: pełny etat/40 godz. tygodniowo w zadaniowym systemie czasu pracy

4.      Podstawa nawiązania stosunku pracy i przewidywany czas zatrudnienia:

zatrudnienie na czas określony – dwa lata; z możliwością przedłużenia

5.      Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2023 r.

6.      Miejsce wykonywania pracy: Wydział Biologii UAM; Collegium Biologicum; ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; Poznań; Polska

7.      Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji: dokumenty należy przesłać do Biura Obsługi Wydziału; Wydział Biologii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań lub drogą elektroniczną na adres – maria.jaraszkiewicz@amu.edu.pl; na dokumentach należy podać numer referencyjny konkursu.

Termin składania dokumentów – 28 lutego 2023 r.

8.      Wymagane dokumenty:

·      zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;

·      curriculum vitae;

·      dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie
i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);

·      informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, w tym wykazy:

–     publikacji;

–     projektów badawczych, w których kandydat uczestniczył;

–     staży, warsztatów i szkoleń, w których kandydat uczestniczył;

–     konferencji i seminariów naukowych, w których kandydat uczestniczył;

·       zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”.

Zgłoszenie będzie rozpatrywane tylko w przypadku podpisania w/w zgody na przetwarzanie danych osobowych

Warunki konkursu określone przez komisję konkursową
 

I)            Określenie kwalifikacji:

  R 2 naukowiec ze stopniem doktora

 II)            Opis oferty pracy: stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Instytutu Biologii Środowiska na Wydziale Biologii

III)            Wymagania i kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz legitymujące się:

1.      stopniem naukowym doktora nauk biologicznych lub pokrewnych;

2.      doświadczeniem w pracy badawczej w zakresie ekologii roślin, w tym terenowej pracy badawczej w ekosystemach lądowych;

3.      osiągnięciami naukowymi w wyżej wymienionym zakresie badań, udokumentowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym;

4.      znajomością polskiej flory roślin naczyniowych lub flory roślin zarodnikowych;

5.      znajomością narzędzi GIS;

6.      znajomością metod analizy danych w środowisku R lub w pakiecie STATISTICA;

7.      doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym w zakresie ekologii;

8.      bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie;

9.      bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalającą na pisanie prac naukowych, prezentację wyników badań na konferencjach tematycznych oraz korzystanie z literatury fachowej.

IV)            Wymagania językowe:

1.      język polski – płynny;

2.      język angielski – płynny.

V)            Wymagane doświadczenie badawcze, badawczo-dydaktyczne lub dydaktyczne: vide pkt. III

VI)            Benefity:

1.  atmosfera szacunku i współpracy;

2.  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami;

3.  elastyczny czas pracy;

4.   dofinansowanie nauki języków;

5.  dofinansowanie szkoleń i kursów;

6.  dodatkowe dni wolne na kształcenie;

7.  ubezpieczenia na życie;

8.  program emerytalny;

9.  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny;

10.  preferencyjne pożyczki;

11.  dodatkowe świadczenia socjalne;

12.  dofinansowanie wypoczynku;

13.  dofinansowanie wakacji dzieci;

14.  „13” pensja.

VII)            Kryteria kwalifikacyjne: (w sumie można uzyskać 0-40 pkt.)

1.    udokumentowany publikacjami dorobek naukowy i jego zgodność z zakresem tematyki badawczej określonej w wymaganiach konkursu (0-20 pkt.);

2.    kierowanie projektami badawczymi (0-5 pkt.);

3.    udział w stażach podoktorskich (0-5 pkt.);

4.    udział w realizacji projektów badawczych; udział w warsztatach i szkoleniach; udział w konferencjach i seminariach naukowych (0-5 pkt.);

5.    doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim; zgodność kompetencji dydaktycznych kandydata z tematyką zajęć prowadzonych na Wydziale Biologii; gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim (0-5 pkt.).

VIII)            Przebieg procesu wyboru:

1.    rozpoczęcie prac komisji konkursowej nie później niż 14 dni po upływie daty złożenia dokumentów;

2.    ocena formalna złożonych wniosków;  

3.    w przypadku braku wymaganych dokumentów, wezwanie do uzupełnienia dokumentacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów;

4.    wyłonienie kandydatów do etapu rozmów;

5.    rozmowa z kandydatami spełniającymi wymogi formalne;

6.    komisja ma prawo wystąpić o sporządzenie recenzji zewnętrznych dorobku kandydatów bądź poprosić kandydatów o przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z możliwością ich oceny przez studentów;

7.    ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji konkursowej oraz poinformowanie kandydatów o rozstrzygnięciu. Informacja zwierać będzie uzasadnienie oraz wskazanie mocnych i słabych stron kandydatów; wraz z informacją kandydatom odesłane zostaną również złożone dokumenty (nie dot. dokumentów przekazanych w wersji elektronicznej).

IX)            Perspektywy rozwoju zawodowego:

praca w dynamicznym środowisku naukowym; możliwość ubiegania się o awans naukowy (kolejny stopień naukowy i tytuł)

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.        Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.        Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.        Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.        Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.        Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.        Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.       Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

VICE-RECTOR IN CHARGE OF THE SCHOOL OF NATURAL SCIENCES

AT THE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY, POZNAN
 

ANNOUNCES A COMPETITION for the position of ASSISTANT PROFESSOR

at the Faculty of Biology

Basic information
 1.        Competition reference number: konkurs_16_WB_adiunkt_1_2022

2.      Research discipline (research field): biological sciences

3.      Number of work hours per week including a task-based work schedule (if applicable):

full-time/40 hours per week in a task-based work time system

4.      Type of an employment contract and expected duration of employment:

fixed-term contract for two years; with an option to extend

5.      Anticipated job starting date: April 2023

6.      Workplace location: Faculty of Biology AMU; Collegium Biologicum; Uniwersytetu Poznańskiego 6; Poznań; Poland

7.      Application deadline and process: documents should be sent to Faculty of Biology – Main Office; Adam Mickiewicz University, Poznań; Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań; Poland or by e-mail to the address – maria.jaraszkiewicz@amu.edu.pl; documents should be marked by the appropriate reference number of the competition.

Deadline for submitting the documents – February 28th 2023.

8.      Required documents:

·      application form/letter of the candidate addressed to the Vice-Rector announcing the competition;

·      curriculum vitae;

·      diplomas or certificates issued by colleges and universities attesting to education and degrees or titles held (in case of academic degrees obtained abroad – the documents must meet the equivalence criteria set out in Article 328 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item 574 as amended; Polish: Dziennik Ustaw 2022 poz. 574 ze zm.);

·      information on the Applicant’s research, teaching and organizational achievements, including lists of:

–                      publications;

–                      research projects participation;

–                      trainings and workshops participation;

–                      conferences and seminars participation;

·       consent to the processing of personal data as follows: In accordance with Article 6 (1) (a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (OJ EU L 119/1 of 4 May 2016) I consent to the processing of personal data other than: first name, (first names) and surname; parents’ first names; date of birth; place of residence (mailing address); education; previous employment history, included in my job offer for the purpose of the current recruitment”.

The application will be considered only if the above consent clause has been signed.

Conditions of the competition determined by the competition committee
 

I)      Determination of qualifications:

          (R2) Recognised Researcher (PhD holders or equivalent who are not yet fully independent)

    II)          Job Offer description: research and didactic position of Assistant Professor located at the Department of Plant Ecology and Environmental Protection in the Institute of Environmental Biology at the Faculty of Biology

III)          Requirements and qualifications:

The competition is open to individuals who meet the requirements specified in Article 113 of the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574 as amended) and who meet the following requirements:

1.  PhD in biological sciences or related;

2. experience in research work in plant ecology, including field research in terrestrial ecosystems;

3. scientific achievements in the above-mentioned field of research documented by publications in international scientific journals;

4. knowledge of the Polish flora of vascular plants or the flora of spore-bearing plants;

5. knowledge of GIS tools;

6. knowledge of data analysis methods in the R environment or in the STATISTICA package;

7. experience in teaching at the academic level, including ecology;

8. very good command of Polish – both spoken and written;

9. very good communication skills in English – both spoken and written (including abilities of writing scientific papers, presentation of research results and use of professional literature).

IV)            Required languages:

1.      Polish – fluent;          

2.      English – fluent.

 V)            Required research, teaching or mixed experience: vide pt. III

VI)            Benefits:

 1. an atmosphere of respect and cooperation;
 2. supporting employees with disabilities;
 3. flexible working hours;
 4. funding for language learning;
 5. co-financing of training and courses;
 6. additional days off for education;
 7. life insurance;
 8. pension plan;
 9. savings and investment fund;
 10. preferential loans;
 11. additional social benefits;
 12. leisure-time funding;
 13. subsidizing children’s vacations;
 14. „13th” salary.

VII)            Eligibility criteria: (one can get total 0-40 points)

1.    scientific achievements documented by publications and their compliance with the research area competition requirements (0-20 pts);

2.    research projects managing (0-5 pts);

3.    participation in postdoctoral internships (0-5 pts);

4.    participation in research projects; participation in trainings and workshops; participation in conferences and scientific seminars (0-5 pts);

5.    experience in teaching at the academic level; compliance of the candidate’s teaching skills with the didactic activity of the Faculty of Biology; readiness to conduct classes in Polish and English (0-5 pts).

VIII)            The selection process:

1.    competition committee begins working no later than 14 days after the deadline for submission of documents;

2.    formal evaluation of submitted proposals; 

3.    call to provide additional or missing documents if necessary;

4.    selection of candidates for the interview stage;

5.    interviews for candidates who meet the formal requirements;

6.    the committee has the right to request external reviews of candidates’ work or to ask candidates to conduct teaching assignments with an opportunity for student evaluation;

7.    the chair of the competition committee announces the results and informs the candidates; this information will include justification with a reference to candidates’ strengths and weaknesses; submitted documents will be sent back to candidates (not applicable for documents sent by e-mail).

IX)            Prospects for professional development:

possibility to work in a dynamic scientific environment; promotion opportunities (academic degrees and title).

RODO Information Clause:

Pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (Official Journal of the EU L 119 of 04.05.2016) we inform that:

1.        The controller of your personal data is Adam Mickiewicz University, Poznań with the official seat: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.        The personal data controller has appointed a Data Protection Officer overseeing the correctness of the processing of personal data, who can be contacted via e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.        The purpose of processing your personal data is to carry out the recruitment process for the indicated job position.

4.        The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 26 June 1974. (Journal of Laws of 1998 N21, item 94 as amended).

5.        Your personal data will be stored for a period of 6 months from the end of the recruitment process.

6.        Your personal data will not be made available to other entities, with the exception of entities authorized by law. Access to your data will be given to persons authorized by the Controller to process them in the performance of their duties.

7.        You have the right to access your data and, subject to the law, the right to rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability, the right to object to processing, the right to withdraw consent at any time.

8.        You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority – the Chairman of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warsaw.

9.        Providing personal data is mandatory under the law, otherwise it is voluntary.

10.       Your personal data will not be processed by automated means and will not be subject to profiling.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na maria.jaraszkiewicz@amu.edu.pl