1 stanowisko adiunkt

Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza KONKURS

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Mikroekonomii

ZADANIA:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności Katedry na studiach I i II-ego stopnia, w szczególności z przedmiotów dotyczących mikroekonomii i ekonomii menedżerskiej,

·         prowadzenie badań naukowych w obszarze mikroekonomii, w tym dotyczących teorii i praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw i publikowanie wyników tych analiz,

·         udział w pracach organizacyjnych na rzecz UEP.

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora habilitowanego lub równorzędny,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne,

·         dobra znajomość języka polskiego,

·         znajomość języka angielskiego co najmniej odpowiadająca poziomowi certyfikatu B1,

·         legitymowanie się dorobkiem naukowym określonym przez udziały jednostkowe (o całkowitej wartości punktowej nie mniejszej niż 20 punktów, znajdujące się w roku opublikowania w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego), których suma wynosi co najmniej trzy i łączna wartość punktowa co najwyżej trzech udziałów jednostkowych wynosi co najmniej 70 punktów lub suma wynosi co najmniej dwa i te dwa udziały jednostkowe wypełnione są artykułami w czasopismach za co najmniej 70 punktów każdy lub monografiami z poziomu 2, redakcją naukową takich monografii bądź rozdziałami w takich monografiach,

·         uzyskanie w roli kierownika albo członka zespołu projektowego grantu lub projektu naukowego lub edukacyjnego lub udział w przynajmniej jednym takim grancie lub projekcie,

·         uczestnictwo w międzynarodowej działalności naukowej lub edukacyjnej,

·         legitymowanie się osiągnięciami organizacyjnymi polegającymi na uczestnictwie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością naukową albo dydaktyczną,

·         posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności, albo szczególnych kwalifikacji istotnych dla działalności badawczej lub dydaktycznej,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl