Adiunkt

Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wymagania i kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:

1. Ukończone studia turkologiczne II stopnia.

2. Doktorat z nauk humanistycznych.

3. Biegła znajomość turkijskiego języka środkowoazjatyckiego, przede wszystkim kazachskiego.

4. Znajomość języka angielskiego.

5. Dobra znajomość języka tureckiego będzie dodatkowym atutem.

6. Doświadczenie w nauczaniu języków obcych będzie dodatkowym atutem.

7. Doświadczenie w pracy badawczej na uczelni wyższej będzie dodatkowym atutem.

 

Wymagane dokumenty:

·         Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk;

·         Curriculum Vitae;

·         Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie
i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą – dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami);

·         Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;

·         Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy;

·         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”;

·         Inne dokumenty określone przez komisję konkursową.

 

Requirments and qualifications

The competition is open to individuals who meet the requirements specified in Article 113 of the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Journal of Laws of 2021, item 478, i.e. Article 113) and who meet the following requirements:

1. MA degree in Turkic Studies.

2. PhD in humanities.

3. Fluent knowledge of a Central Asian Turkic language, preferably Kazakh.

4. Competence in English.

5. Good command of Turkish will be an advantage.

6. Experience in teaching foreign languages will be an advantage.

7. Experience in research at a university will be an advantage.

 

Required documents

 

·         Application form/letter of the candidate addressed to the Vice-Rector announcing the competition prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk;

·         Curriculum Vitae;

·         Diplomas or certificates issued by colleges and universities attesting to education and degrees or titles held (in case of academic degrees obtained abroad – the documents must meet the equivalence criteria set out in Article 328 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021, item 478 i.e. as amended; Polish:  Dziennik Ustaw 2021 poz.478);

·         Information on the Applicant’s research, teaching and organizational achievements;

·         Personal data form for the candidate applying for a position;

·         Consent to the processing of personal data as follows : In accordance with Article 6 (1) (a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016. (OJ EU L 119/1 of 4 May 2016) I consent to the processing of personal data other than: first name, (first names) and surname; parents' first names; date of birth; place of residence (mailing address); education; previous employment history, included in my job offer for the purpose of the current recruitment.”;

·         Other documents as determined by the competition committee.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na azjatystyka@amu.edu.pl