adiunkt

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

REKTOR                                                                                 Poznań, 19.07.2021

AKADEMII MUZYCZNEJ

im. I. J. PADEREWSKIEGO

         w POZNANIU

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki muzyczne, specjalności śpiew (stylistyka musicalowa)

w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.    Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”).

2.    Posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności śpiew.

3.    Posiadają stopień doktora sztuk muzycznych w zakresie śpiewu.

4.    Posiadają umiejętności w zakresie wokalistyki jazzowej.

5.    Wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej w charakterze aktora musicalowego (śpiew w stylistyce musicalowej oraz znajomość tańca współczesnego i umiejętność stepowania).

6.    Posiadają minimum trzyletnie doświadczenie pedagogiczne.

7.    Posiadają płynną znajomość języka polskiego oraz komunikatywną – języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209 tel. 618568934 (lub przesłanie mailem na adres: nszlafczynska@amuz.edu.pl) następujących dokumentów:

1.    Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie.

2.    Kwestionariusz osobowy.

3.    CV.

4.    Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności śpiew.

5.    Dyplom potwierdzający posiadanie stopnia doktora.

6.    Informacje o dorobku artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych.

7.    Dokument potwierdzający kompetencje wokalisty jazzowego.

8.    Oświadczenie,  o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe).

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2021.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 września 2021.

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na nszlafczynska@amuz.edu.pl