adiunkt

Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

ogłasza KONKURS na stanowisko

ADIUNKTA w Katedrze Logistyki

 

ZADANIA:

·         prowadzenie badań naukowych w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw,

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności Katedry Logistyki,

·         udział w pracach organizacyjno-administracyjnych związanych z przygotowaniem aplikacji grantowych, nowych koncepcji badawczych oraz treści i metodyki zajęć dydaktycznych.

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub równorzędny,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne,

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

·         legitymowanie się dorobkiem naukowym określonym przez udziały jednostkowe (o całkowitej wartości punktowej nie mniejszej niż 20 punktów, znajdujące się w roku opublikowania w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego), których suma wynosi co najmniej trzy i łączna wartość punktowa co najwyżej trzech udziałów jednostkowych wynosi co najmniej 70 punktów lub suma wynosi co najmniej dwa i te dwa udziały jednostkowe wypełnione są artykułami w czasopismach za co najmniej 70 punktów każdy lub monografiami z poziomu 2, redakcją naukową takich monografii bądź rozdziałami w takich monografiach,

·         uzyskanie w roli kierownika albo członka zespołu projektowego grantu lub projektu naukowego lub edukacyjnego lub udział w przynajmniej jednym takim grancie lub projekcie,

·         uczestnictwo w międzynarodowej działalności naukowej lub edukacyjnej,

·         legitymowanie się osiągnięciami organizacyjnymi polegającymi na uczestnictwie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością naukową albo dydaktyczną,

·         posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności, albo szczególnych kwalifikacji istotnych dla działalności badawczej lub dydaktycznej,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl