asystent

Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

  ogłasza

KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Socjologii i Etyki Gospodarczej

 

 

 

ZADANIA:

– realizacja zajęć dydaktycznych na poziomie ogólnoakademickim (w języku polskim i angielskim) z przedmiotów: socjologia, filozofia, etyka,
– aktywne prowadzenie badań naukowych,
– aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe,
– publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych, udział w pracach organizacyjno-administracyjnych UEP.
 

WYMAGANIA:

– stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

– ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

– znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

– spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.)

PRZEŚLIJ SWOJĄ APLIKACJĘ

na adres e-mail: rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl w tytule wpisując „Asystent – Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej”

Termin składania ofert upływa z dniem 16 stycznia 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

* Załączenie CV oraz listu motywacyjnego jest dobrowolne. Składając ww. dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda dotyczy danych,
niewskazanych w przepisach prawa.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pozostawieniem Twoich dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji do oferty dołącz poniższą treść:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań w przyszłości na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.”

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; pokój 1715 Collegium Altum.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w oparciu o:

· art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 Kodeksu pracy,

· art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych dodatkowych wskazanych przez Panią/Pana w złożonym CV i innych dokumentach świadomie dołączony przez Panią/Pana do oferty

· art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie danych, do których zbierania administrator jest zobligowany przepisami prawa krajowego

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celów ich przetwarzania, tj. przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez 12 miesięcy.

5. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

7. W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl