Asystent/Asystentka

Wydział Animacji i Intermediów
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA ASYSTENTKI 

INSTYTUCJA:       Wydział Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

MIASTO:        Poznań 

STANOWISKO:     Asystent/Asystentka na Wydziale Animacji i Intermediów Uniwersytet Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu DYSCYPLINA NAUKOWA: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

DATA OGŁOSZENIA:     4.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.12.2021 do godz. 14:00 

LINK DO STRONY:    www.uap.edu.pl 

NUMER REFERENCYJNY: 1/WAiI/2021/2022

SŁOWA KLUCZOWE:    Asystent Asystentka 

I Opis: 

Dziekan Wydziału Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny  Abakanowicz w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta/Asystentki na Wy dziale Animacji i Intermediów. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 119 ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668) oraz § 104 – 109 Statutu UAP. 

II Wymagania stawiane kandydatom: 

• posiadanie co najmniej tytułu magistra 

• wskazane doświadczenie pedagogiczne oraz umiejętność pracy oraz organizacji pracy  w zespole 

• wiedza i doświadczenie w organizacji oraz promocji wydarzeń artystycznych w mediach 

• osoba ubiegająca się o stanowisko powinna wykazać się znaczącymi osiągnięciami  twórczymi. 

III Wymagane dokumenty: 

• podanie o zatrudnienie 

• życiorys zawodowy z zamieszczoną i podpisaną klauzulą:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.  

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich 

• portfolio dokumentujące dorobek artystyczny 

• wykaz dorobku dydaktycznego 

• opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych 

• oświadczenie o znajomości języka obcego/języków obcych 

• deklaracja, że Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu będzie  podstawowym miejscem pracy 

• deklaracja po podpisaniu umowy o pracę o przynależności do dziedziny sztuki/dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

• podpisana poniższa klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą: ul. Aleje Marcinkowskiego  29, 60-967 Poznań 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego  prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za  pośrednictwem adresu e-mail: iod@uap.edu.pl.  

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na  wskazane stanowisko pracy. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1  lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia  procesu rekrutacji.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem  podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w  ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

10.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie  będą poddawane profilowaniu.  

IV W/w dokumenty należy złożyć w biurze Dziekana Animacji i Intermediów Uniwersytetu  Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, pokój 401, bud. C, Pl. Wielko polski 9, 61-746 Poznań, w terminie do dnia 01.12.2021 r. do godz. 14.00. Decyduje data  wpływu. 

V Postępowanie konkursowe obejmuje : 

1. prezentację własnego dorobku artystycznego  

2. rozmowę z kandydatem/kandydatką 

VI Komisja konkursowa oceni wiedzę kandydatek i kandydatów z zakresu sztuki, dorobek  artystyczny i predyspozycje do pracy dydaktycznej, a następnie dokona wyboru kandy data/kandydatki któremu/której zostanie powierzone stanowisko Asystenta/Asystentki na

Wydziale Animacji i Intermediów. Komisja zastrzega sobie prawo uznania konkursu za  nierozstrzygnięty. 

VII Osoba wyłoniona w drodze konkursu, zobowiązana będzie uzyskać stosowne za świadczenie o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku. W przypadku bra ku uzyskania takiego zaświadczenia Uniwersytet zastrzega sobie możliwość dokonania  wyboru osoby, która uzyskała kolejną pozycję w konkursie. 

VIII Rozstrzygnięcie konkursu: rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 06.12.2021 r. o  godz. 10.00, w sali 206, budynek C, przy Pl. Wielkopolskim 9, w Poznaniu. 

IX O wyniku konkursu każdy z kandydatek i kandydatów zostanie powiadomiony w dniu  06.12.2021 r. o godz. 15.00, w pokoju 401, budynek C, przy Pl. Wielkopolskim 9, w Poznaniu. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.stamm@uap.edu.pl