Kierownik Zakładu Fizjoterapii stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Kierownik Zakładu Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji i Fizjoterapii

Nasze wymagania

 • tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub są zatrudnione na stanowisku profesora uczelni,
 • znaczący dorobek naukowy,
 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn.zm.) i w § 34 ust. 2 Statutu UMP,
 • deklaracja, że UMP jest lub będzie podstawowym miejscem pracy.

Zakres obowiązków

 • pelnienie funkcji kierownika Zakładu Fizjoterapii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • deklaracja przystąpienia do konkursu
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi
 • autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych oraz organizacyjnych
 • informacje o działalności w zakresie kształcenia kadry naukowej
 • dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego lub dokument potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni
 • wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne) potwierdzony przez bibliotekę naukową
 • proponowany program rozwoju Zakładu Fizjoterapii
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata/tkę wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o spełnianiu przez kandydata/tkę wymogów określonych w § 34 ust. 2 Statutu UMP
 • w przypadku kandydatów/-tek urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r. oświadczenie , o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 poz. 430) lub informacja , o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy
 • oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu jest lub będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Fizjoterapii prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z załączoną w ogłoszeniu o konkursie klauzulą informacyjną.”
 • jeżeli kandydat/ka nie jest pracownikiem UMP kopie świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata/tki.

Załączniki