Stażysta podoktorski (adiunkt)

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

Opis projektu:

Idea ogniw fotoelektrochemicznych jest bardzo zbliżona do idei fotowoltaicznych ogniw słonecznych – materiał półprzewodnikowy absorbuje światło słoneczne, tylko w PEC energia promieniowania przekształcana jest na energię chemiczną. Powstała para elektron-dziura reagują z elektrolitem i powodują powstanie wodoru i tlenu. Foton zaabsorbowany w półprzewodniku typu n generuje elektron i dziurę. Dziura utlenia wodę i powstaje tlen – jest to proces przebiegający na fotoanodzie, zaś elektron na katodzie redukuje wodę i powstaje wodór.

Głównym celem projektu będzie wytworzenie i charakteryzacja struktury materiału opartego na nanokompozytach 1D półprzewodnik (nanodruty Si, ZnO, TiO2)/Mxene/tlenek metali (TiO2, ZnO) dla fotoelektrochemicznego (PEC) rozszczepiania/dysocjacji wody pod wpływem energii słonecznej. Fazy MXenes stanowią młodą i dopiero wstępnie zbadaną grupę nanomateriałów o strukturze 2D kryształu, posiadających właściwości pośrednie między metalami a materiałami ceramicznymi.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.       Stopień naukowy doktora nauk fizycznych, chemicznych lub pokrewnych.

2.       Udokumentowana wydajność i publikacje w czasopismach o dużym wpływie (co najmniej dwie publikacji z IF > 4 dotycząca fotoelektrochemicznemu rozszczepieniu wody).

3.       Doświadczenie w (foto)elektrochemie lub materiałach 2D (MXene).

4.       Doświadczenie w następujących technikach: (foto)elektrochemia; SEM/TEM; XRD; Spektroskopia Ramana; metody syntezy chemicznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cnbmadm@amu.edu.pl