Pracownik naukowo-badawczy stanowisko badawcze

Powiślańska Szkoła Wyższa
Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Miejsce: Kwidzyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4500 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA prowadzi rekrutację na stanowisko
Pracownik naukowo-badawczy Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Nasze wymagania

 • a. wykształcenie wyższe (tytuł dr będzie dodatkowym atutem), ukończenie studiów w dyscyplinach: medycyna / nauki o zdrowiu,
 • b. znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego / niepublicznych uczelni,
 • c. znajomość obszaru nauk medycznych / nauk o zdrowiu, w tym doświadczenie we współpracy z jednostkami systemu ochrony zdrowia
 • d. publikacje naukowe, projekty badawcze i/lub badawczo-rozwojowe w okresie ostatnich 3 lat
 • e. referencje od min. 2 pracodawców, w tym jednego ze szkolnictwa wyższego,
 • f. znajomość języków obcych (min. języka angielskiego na poziomie B2)
 • g. prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • a. wyjątkowe zdolności organizacyjne
 • b. dokładność,
 • c. myślenie perspektywicznie,
 • d. kreatywność,
 • e. samodzielność,
 • f. umiejętność podejmowania ważnych i trudnych decyzji,
 • g. cechy przywódcze,
 • h. umiejętność wzbudzania autorytetu,
 • i. umiejętność motywowania,
 • j. wysoko rozwinięte cechy komunikacyjne,
 • k. zdolności negocjacyjne.

Zakres obowiązków

 • Do zakresu kompetencji Pracownika Naukowo-Badawczego należą wszystkie sprawy zlecane przez Rektora, wypracowane w wyniku posiedzeń Senatu Uczelni oraz wynikające z aktów wewnętrznych oraz działalności Uczelni. Ponadto do zakresu kompetencji pracownika naukowo-badawczego należy:
 • 1. Realizacja prac badawczo-rozwojowych w obszarze nauk o zdrowiu, nauk medycznych. 2. Ustalanie priorytetów wykonywanych prac badawczo-rozwojowych, 3. Ustalanie harmonogramu prac w porozumieniu z pozostałymi członkami Zespołu Badawczego oraz jego kontrola, 4. Realizacja własnych prac naukowych / badawczych, w tym publikacje naukowe 5. Nadzór merytoryczny nad wydawnictwem naukowym Uczelni, 6. Weryfikacja postępu naukowego w ramach realizowanych zadań, 7. Analiza wyników oraz kontrola rezultatów, 8. Opracowywanie raportów z postępu prac badawczych. 9. Identyfikacja obszarów badawczych i opracowanie koncepcji działań.
 • Ponadto pracownik naukowo-badawczy zobowiązany jest w szczególności: 1. Reprezentować Uczelnię na zewnątrz, 2. Przestrzegać dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Organizować pracę podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy. 4. Nadzorować i kontrolować przeprowadzanie przez Kanclerza okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującą w PSW procedurą. 5. Przeciwdziałać mobbingowi oraz kształtować i przestrzegać zasady współżycia społecznego. 6. Dbać o wizerunek Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Oferujemy

 • możliwość negocjacji wynagorodzenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • CV,
 • • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności

Załączniki