Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs nr 3 na stanowisko profesora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • posiadanie specjalizacji przynajmniej w jednej ze wskazanych specjalności: chirurgia ogólna, kardiochirurgia, transplantologia kliniczna
 • posiadanie wiedzy do prowadzenia zajęć z przedmiotów m.in. anatomia, transplantologia, kardiologia, chirurgia potwierdzone posiadaniem co najmniej trzech publikacji naukowych z ostatnich 5 latach w dyscyplinie naukowej: nauki medyczne, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach naukowych, krajowych i zagranicznych indeksowanych w bazach naukowych
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na kierunku lekarskim,
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze etatu (180) godzin pensum na studiach stacjonarnych
 • własny rozwój zawodowy
 • praca organizacyjna i promocyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w tym szczególnie w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w roku akademickim 2023/2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 )
 • życiorys
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy)
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zał. 3)
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4)

Załączniki