Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa, Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Prawnych

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych;
 • 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • 3. niekaralność za przestępstwo umyślne;
 • 4. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • 1. posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej lub popularyzacji wiedzy z zakresu nauk prawnych w szczególności z zakresu kryminologii i wiktymologii (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej, prowadzenie szkoleń lub warsztatów);
 • 2. posiadające znaczący udokumentowany dorobek naukowy, w szczególności publikacje w czasopismach punktowanych z listy MEiN albo autorstwo monografii z zakresu nauk prawnych w szczególności z zakresu kryminologii i wiktymologii
 • 3. deklarujące gotowość afiliowania na AWS całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
 • 4. posługujące się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych w dyscyplinie prawo;
 • 5. posługujące się innymi językami obcymi w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej w tym języku;
 • 6. dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk prawnych dla studentów Akademii Wymiaru Sprawiedliwości;
 • 2. Realizowanie badań naukowych w zakresie prawa w szczególności z zakresu kryminologii i wiktymologii;
 • 3. Udział w pracach organizacyjnych w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości;
 • 4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, w tym:
 • a. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach i wydawnictwach oraz mediach;
 • b. aktywne reprezentowanie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na konferencjach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 • 3. curriculum vitae;
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 • 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 • 7. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy. (zał.)
 • 8. oświadczenie o niekaralności. (zał.)

Załączniki