Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii

Konkurs nr 75.2024.ZBMK.WB.AH z dnia 22.05.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Zakład Biologii Molekularnej Komórki, Wydział Biotechnologii
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna
w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych/nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki medyczne/inżynieria biomedyczna/biotechnologia/nauki biologiczne
Wymiar etatu pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony
Termin składania dokumentów: 21.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu czerwiec/wrzesień 2024
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 • Znaczący dorobek naukowy w obszarze dyscyplin: biotechnologia/inżynieria biomedyczna/nauki biologiczne.
 • Mile widziane doświadczenie badawcze w zakresie biologii molekularnej roślin.
 • Duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania naukowe.
 • Odbyty długoterminowy staż naukowy w badawczej jednostce zagranicznej.
 • Umiejętność tworzenia i koordynacji pracy zespołu badawczego (udokumentowana w CV).
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć (seminaria, wykłady) oraz opieki nad dyplomantami i doktorantami.
 • Znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem/certyfikatem (dotyczy cudzoziemców).

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich rezultatów w czasopismach o znaczącym zasięgu. 2. Koordynacja pracy badawczej członków zespołu – pracowników, doktorantów i studentów. 3. Składanie aplikacji w zagranicznych i krajowych konkursach dotyczących finansowania badań naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z zakresu technik biologii molekularnej, biologii komórki, biotechnologii 2. Nadzór nad studentami i wolontariuszami i studentami realizującymi prace dyplomowe w zakładzie. 3. Aktywność w zakresie proponowania nowych typów zajęć.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Kierowanie grupą badawczą Zakładu Biologii Molekularnej Komórki. 2. Wywiązywanie się z powierzonych zadań organizacyjnych na rzecz Wydziału Biotechnologii oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „profesor.75.ZBMK.WB.AH”.