Profesor stanowisko dydaktyczne

Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko profesora, w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: -spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie AMKP
 • posiadają tytuł profesora sztuki w zakresie wokalistyki,
 • posiadają wybitny dorobek artystyczny wokalny o zasięgu międzynarodowym,
 • posiadają doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w zakresie wokalistyki.

Zakres obowiązków

 • Szczegółowy zakres obowiązków, wymiar zajęć dydaktycznych oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa Regulamin Pracy AMKP.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie.
 • Kwestionariusz osobowy.*
 • Uwierzytelnione postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora.**
 • Oświadczenie stwierdzające, że Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 • Deklaracja gotowości przekazania osiągnięć artystycznych na potrzeby ewaluacji w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
 • Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.*
 • Informacja o dotychczasowej działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej w formie spisu najważniejszych osiągnięć.
 • Wykaz repertuaru proponowanego do prezentacji w procedurze konkursowej.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.*
 • * druki do pobrania na stronie: www.amuz.krakow.pl
 • ** w przypadku dokumentów dotyczących stopni i tytułów uzyskanych za granicą wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2024 r.
  na adres: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, ul. Św. Tomasza 43, 31-027 Kraków, tel. (12) 422-66-94, z dopiskiem Dział Spraw Osobowych.
  Decyduje data wpływu dokumentów do Uczelni.