Profesor stanowisko dydaktyczne

Collegium Medicum
Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Miejsce: Płock
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

NAZWA JEDNOSTKI: Akademia Mazowiecka w Płocku, Collegium Medicum
MIASTO: Płock
STANOWISKO: profesor (dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu lub nauki biologiczne
RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
DATA OGŁOSZENIA: 24 czerwca 2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24 lipca 2024 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 25 lipca 2024 r.
LINK DO STRONY: www.mazowiecka.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki biologiczne, Akademia Mazowiecka w Płocku, Collegium Medicum.

Nasze wymagania

 • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.); • posiadają dorobek naukowy z zakresu biofizyki/biochemii/genetyki. • posiadają tytuł profesora nauk medycznych lub nauk o zdrowiu lub nauk biologicznych oraz znaczne osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe. • posiadają kwalifikacje z zakresu biofizyki, biochemii, genetyki. • posiadają doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym; • posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami; • posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
 • 2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; • życiorys; • kwestionariusz osobowy; • własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora; doktora habilitowanego; profesora. • wykaz publikacji naukowych z ostatnich 6–ciu lat; • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; • deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; • oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ • zgoda na przetwarzanie danych osobowych https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ • klauzula informacyjna https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ • ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Zakres obowiązków

 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora na Wydziale Lekarskim Akademii Mazowieckiej w Płocku" na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PROFESORA NA WYDZIALE LEKARSKIM W AKADEMII MAZOWIECKIEJ W PŁOCKU

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora na Wydziale Lekarskim Akademii Mazowieckiej w Płocku" na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku,
  09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B 205 (II piętro).