Profesor stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: profesora w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę od 1 października 2024 r. w Instytucie Językoznawstwa w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, w zakresie językoznawstwa angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego w obszarze specjalistycznego języka biznesu oraz z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.2023, poz. 742 z późn. zm.).
 • Na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo oraz wybitne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne, w istotny sposób wpływające na rozwój dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub na rozwój dydaktyczny szkoły wyższej, czyli: 1. wysoko punktowane artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub w przypadku nauk humanistycznych i prawnych wysoko punktowane artykuły w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki, lub działalność o zasięgu międzynarodowym; 2. kierowanie projektami uzyskanymi w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy (projekt lub wniosek o finansowanie projektu ze środków: a) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b) Narodowego Centrum Nauki, c) w ramach programów i przedsięwzięć ustanawianych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, d) z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA albo innego źródła zagranicznego, e) w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji); 3. osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji i wydarzeń naukowych lub artystycznych ważnych dla rozwoju dyscypliny i o znacznym wpływie społecznym; 4. organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej; 5. wyróżniająca ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie znaczących kompetencji dydaktycznych mających istotne znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika lub dla polityki dydaktycznej Uczelni oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z treścią ogłoszenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora UJD
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych lub organizacyjnych w reprezentowanej dyscyplinie
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
 • oświadczenie o udostepnieniu danych osobowych
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą tradycyjną:
  Wydział Humanistyczny
  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Al. Armii Krajowej 36a, pok.9
  42-215 Częstochowa

  lub e-mail:
  whum@ujd.edu.pl