Profesor uczelni

Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Stacji Limnologicznej Instytutu Geografii UG w Borucinie.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 23 września 2020 r.).

Termin składania ofert: 13 stycznia 2021 roku.
Warunki zatrudnienia: 100% etatu, umowa o pracę.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nastąpi w terminie 14 dni od daty terminu składania ofert.
Słowa kluczowe: limnologia, inżynieria środowiska.
Wymagania stawiane Kandydatom:
1) stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie:
 nauki o Ziemi i środowisku lub
 nauki o Ziemi lub
 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

2) udokumentowane osiągnięcia naukowe w reprezentowanej dyscyplinie, w tym:
 autorskie artykuły indeksowane w JCR,
 praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania metod ochrony i rekultywacji jezior,
 kierownictwo w projektach finansowanych w drodze konkursów oraz finansowanych przez podmioty instytucjonalne i gospodarcze,
 krótko i długoterminowe staże oraz szkolenia w zagranicznych ośrodkach naukowych znajdujących się na liście Academic Ranking of World Universities (ARWU),
 współpraca międzynarodowa udokumentowana współautorskimi publikacjami,
 członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych;

3) doświadczenie w badaniach z zakresu:
 obiegu substancji biogennych oraz transformacji materii organicznej w systemach naturalnych i zmienionych antropogenicznie,
 przyczyn i skutków eutrofizacji wód z uwzględnieniem zmian klimatu,
 wdrażania metod ochronno-rekultywacyjnych wód,
 klasycznych i innowacyjnych metod oceny jakości wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem jezior;

4) doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu gospodarowania wodą, monitoringu środowiska, ochrony i rekultywacji wód;
5) umiejętność w planowaniu i prowadzeniu prac badawczych (w tym terenowych i laboratoryjnych) z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego oraz pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym;
6) dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1) podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
2) kwestionariusza osobowego (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/
dzial_zarzadzania_kadrami),
3) kopii dyplomu magisterskiego,
4) kopii dyplomu doktorskiego,
5) kopii dyplomu doktora habilitowanego,
6) wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
7) dokumentów poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
8) opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
9) oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,
10) Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

Aplikacje należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,
al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, II piętro, pok. 204 A.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji
o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko profesora uczelni
w Stacji Limnologicznej Instytutu Geografii w Borucinie Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii

/-/

dr hab. Waldemar Surosz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy – Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy – Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.