Profesor uczelni

Instytut Badań i Rozwoju
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza konkurs na profesora uczelni w Instytucie Badawczo- Rozwojowym.
Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Miasto: Warszawa
Stanowisko: profesor uczelni w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Badawczo – Rozwojowym
Słowa kluczowe: więziennictwo, system penitencjarny, penitencjarystyka, resocjalizacja, pomoc postpenitencjarna, profilaktyka, badania naukowe, prace rozwojowe.

PODSTAWOWE ZADANIA:
1. Projektowanie, realizowanie i raportowanie badań naukowych w zakresie dyscyplin: pedagogika, psychologia, nauka o bezpieczeństwie, prawo, socjologia, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych ze specyfiką zadań Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (zwanej dalej: WSKIP) (więziennictwo, profilaktyka przestępczości i problemów społecznych, kształcenie kadr więziennictwa);
2. Pomoc w projektowaniu, realizowaniu i raportowaniu badań naukowych w ramach różnych dyscyplin naukowych wchodzących w skład dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza związanych tematyką ze specyfiką zadań WSKiP;
3. Projektowanie, realizowanie i raportowanie różnorodnych prac rozwojowych, zwłaszcza związanych ze specyfiką zadań WSKiP;
4. Opracowywanie projektów programów oddziaływań adresowanych do osób osadzonych
w zakładach karnych i aresztach śledczych, pracowników systemu penitencjarnego i członków ich rodzin oraz ogółu społeczeństwa w zakresie związanym z działalnością WSKiP.
5. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego WSKiP w Warszawie w tym:
a. publikowanie w renomowanych polskich wydawnictwach i czasopismach naukowych,
b. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularno – naukowych i mediach,
c. aktywne reprezentowanie WSKiP w Warszawie na konferencjach naukowych,
d. budowanie zespołów badawczych oraz innych zespołów zadaniowych oraz kierowanie takimi zespołami w realizacji zadań WSKiP w Warszawie,
e. wspieranie rozwoju młodych naukowców WSKiP w Warszawie,
f. proponowanie rozwiązań problemów systemu więziennictwa i profilaktyki przestępczości oraz problemów społecznych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

1. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki, socjologii, nauk o bezpieczeństwie lub prawa.
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne,
4. władanie językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.
PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:
1. posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie reprezentowanej przez siebie dyscypliny naukowej,
2. prowadzące w latach 2012 – 2020 aktywną, systematyczną działalność naukowo – badawczą i będące autorami lub współautorami co najmniej 40 publikacji naukowych, w tym co najmniej 12 artykułów w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie MNiSW, w tym co najmniej 5 anglojęzycznych, lokowanych w bazach: JCR, SCOPUS lub ERIH – ERIH+, w których podjęto rozważania bezpośrednio lub pośrednio dotyczące zjawiska przestępczości, genezy problemów społecznych i zachowań ryzykownych, profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, pozytywnej zmiany indywidualnej i społecznej oraz pokrewnych zagadnień, deklarujące gotowość afiliowania na WSKiP w Warszawie całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni,
3. posiadające osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych: wypromowanie co najmniej 1 doktora oraz promotorstwo w co najmniej jednym otwartym przewodzie doktorskim,
4. będące ekspertami w polskich i zagranicznych projektach naukowo – badawczych oraz posiadające doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowania zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania,
5. będące członkami polskich i zagranicznych gremiów naukowych oraz komitetów naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych,
6. posiadające znaczące doświadczenie recenzenckie oraz redakcyjne/wydawnicze,
7. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych podejmowanych w WSKiP,
8. wyrażające gotowość realizacji zajęć dydaktycznych w terenie (w tym w Kaliszu, w Warszawie i jej okolicach)

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 i 3);
3. curriculum vitae
4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
6. kopie świadectw pracy i referencji;
7. oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) (zał. nr 2);
8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy (zał. nr 4);

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub
za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 17 grudnia 2020 (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie).
Dokumenty składane w siedzibie Uczelni powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – profesor uczelni – IBR”.
Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacji można uzyskać telefonicznie: 22-602-4425.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do ośmiu tygodni od terminu składania ofert.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.
Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
WSKiP zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Wyższa Szkoła Kryminologii
i Penitencjarystyki w Warszawie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.
2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na podany adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem sekretariat@wskip.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:
• e-mail: iod@wskip.edu.pl,
• pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 5 lit. a) oraz w sytuacji zgłoszenia zainteresowania udziałem w kolejnych procesach rekrutacyjnych,
c) art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy) w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
d) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane szczególne,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie wykraczającym poza podstawy, o których mowa w pkt. 5 lit. c), do ich przetwarzania niezbędna będzie wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko, a także (w niezbędnym zakresie) przez okres dochodzenia praw lub roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2. sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO, z zastrzeżeniem ust. 8;
3. żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;
4. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
6. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postępowania kwalifikacyjnego oraz stosunku pracy i służby w Służbie Więziennej. Przetwarzanie danych w tym celu następuje z wyłączeniem stosowania art. 16 RODO (prawo do sprostowania danych) w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej) jest wymogiem ustawowym, obowiązkowe i niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.