Profesor uczelni

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska

Od kandydata oczekuje się w szczególności:
1)posiadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub stopnia równoważnego ze stopniem doktora nauk prawnych nadawanym w Polsce;
2)posiadania dorobku naukowego i dydaktycznego odpowiadającego profilowi badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych;
3)opublikowania, w ciągu ostatnich 4 lat, co najmniej: 3 artykułów naukowych w czasopismach z części A lub B wykazu czasopism naukowych ministra właściwego ds. nauki, o wartości punktowej wynoszącej co najmniej 11 pkt (lata 2017-2018) lub co najmniej 2 artykułów naukowych o wartości punktowej wynoszącej co najmniej 70 pkt (lata 2019-2020) lub co najmniej 2 rozdziałów w pracach zbiorowych o wartości punktowej wynoszącej co najmniej 75 pkt (lata 2019-2020) lub ) lub monografii za min. 100 pkt (lata 2019-2020);
4)aktywnego uczestnictwa w międzynarodowym życiu naukowym, w tym posiadania międzynarodowego dorobku naukowego opublikowanego w zagranicznych czasopismach i wydawnictwach oraz prowadzenia współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi;
5)znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2; znajomość innego języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną wymianę naukową będzie dodatkowym atutem;
6)doświadczenia w ubieganiu się i w realizacji projektów badawczych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika będzie się wymagać m.in.:
1)prowadzenia badań naukowych mieszczących się w zakresie badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych oraz włączenia się w prace naukowe Wydziału Administracji i Nauk Społecznych;
2)złożenia co roku do publikacji dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do nauk prawnych za min. 70 pkt., które są ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3)do momentu otrzymania projektu badawczego w ramach konkursów ogłoszonych przez NCBiR, NCN, ERC lub w ramach innych krajowych bądź międzynarodowych konkursów – złożenia co roku co najmniej jednego wniosku o finansowanie projektu badawczego;
4)pisemnego oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinie „nauki prawne”;
5)prowadzenia zajęć dydaktycznych na rzecz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych i Politechniki Warszawskiej;
6)aktywnego włączenia się w życie naukowe Wydziału i Zakładu.