Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska profesora UP w Katedrze Filologii Polskiej Instytutu Filologii w pełnym wymiarze czasu pracy (210 godzin), w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać minimum stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo w zakresie języka polskiego i języków słowiańskich
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w warunkach szkoły wyższej na kierunku filologia polska lub lingwistyka stosowana
 • Kandydat powinien prowadzić badania w zakresie językoznawstwa, wykazać się publikacjami w czasopismach punktowanych oraz planem dalszego rozwoju naukowego.
 • Kandydat powinien posiadać umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań w czasopismach z dziedziny językoznawstwa
 • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym
 • aplikowanie o granty
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym m.in. wykładów i seminariów dyplomowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku).
 • 2. Kwestionariusz osobowy
 • 3. Życiorys
 • 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego
 • 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.
 • 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki