Profesor uczelni stanowisko dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Profesor uczelni w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Uchwała Senatu UMP nr 19/ 2019 z dnia 20 marca 2019 r.)

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki / pracownik dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • odpis nadania stopnia naukowego doktora
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 90/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. określonych dla stanowiska profesora uczelni: w zakresie punktów IF, HI oraz liczby cytowań potwierdzoną przez Bibliotekę Główną UMP, w zakresie kierowania projektem badawczym przez Dział Nauki, Pozyskiwania Grantów i Współpracy Międzynarodowej UMP, w odniesieniu do promotorstw doktoratów należy dostarczyć stosowne kserokopie
 • informację o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym
 • karta kwalifikacyjna zawierająca ostatnią ocenę okresową dotychczasowej pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i zawodowej uzyskaną w Uniwersytecie, a w przypadku braku takowej, ocena kierownika jednostki zatrudniającej; w stosunku do kandydatów spoza Uczelni – opinię ostatniego pracodawcy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dział Spraw Pracowniczych
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
  ul. Fredry10
  61 - 701 Poznań