Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Radomskiego dostępnego w BIP Uniwersytetu Radomskiego;
 • • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • • specjalizacja z medycyny rodzinnej;
 • • publikacje naukowe z zakresu nauk medycznych;
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej;
 • • znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par. 17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego;
 • • życiorys (CV);
 • • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych;
 • • wykaz publikacji naukowych;
 • • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego lub karą wydalenia z pracy z zakazem wykonywania pracy w uczelniach,
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy;
 • • zobowiązanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oświadczenie zaliczeniu do liczby „N”).

Załączniki