Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

nr ref. 56/2023/NA/WNST/IFiz

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: biofizyka, hodowle komórkowe, metody doświadczalne biofizyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych, biochemicznych, biologicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie badawcze z biofizyki lub biochemii, w szczególności z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, hodowli komórkowych in vitro (w tym macierzystych, 3D) i z wyprowadzania linii pierwotnych,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych, biologicznych lub pokrewnych, indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji z nauk fizycznych lub z biofizyki, biochemii, inżynierii biomedycznej, dokumentujących doświadczenie w badaniach nad komórkami macierzystymi, metabolizmem komórkowym, komórkami śródbłonka naczyniowego oraz w prowadzeniu hodowli linii komórkowych i komórek pierwotnych,
 • doświadczenie w technikach analizy genów oraz białek, w tym analizy transkryptomu w pojedynczych komórkach i analizy metabolomu,
 • doświadczenie w cytometrii przepływowej, mikroskopii fluoroscencyjnej i konfokalnej oraz w metodach spektroskopowych (UV-Vis, IR, Raman),
 • udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe,
 • doświadczenie w kierowaniu i realizacji krajowym lub zagranicznym projektem grantowym,
 • przedstawienie planu badań naukowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w tym umiejętność prowadzenia zajęć z zakresu biologii, biochemii i biofizyki,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk fizycznych,
 • udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • aktywne ubieganie się o granty badawcze,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku biofizyka i pokrewnych (fizyka, informatyka stosowana),
 • pełnienie funkcji promotora prac dyplomowych w zakresie biofizyki i pokrewnych,
 • realizowanie działalności popularyzatorskiej lub promocyjnej o charakterze naukowym lub dydaktycznym,
 • podejmowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie szeroko rozumianej biofizyki,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 180 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji