Profesor uczelni stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Poszukujemy kierownika grupy, który uzupełni nasz zespół badawczy, który już pracuje na najwyższym międzynarodowym poziomie badań i przyniesie prestiżowe granty krajowe i międzynarodowe. Wybranemu kandydatowi zapewnimy pełne wsparcie w aplikowaniu o granty, a także mentoring w zakresie umiejętności przywódczych. Chętnie przyjmiemy zgłoszenia od naukowców najwyższej klasy, którzy są bioinformatykami lub biologami komórkowymi i pasują do obszarów zainteresowań naukowych oraz będą wspierać naszą kulturę MCB, która wspiera kulturę „my”, a nie „ja”.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej; • posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

Mile widziane

 • Doskonały dorobek publikacyjny z co najmniej 10 artykułami jako wiodący autor,
 • Minimalny indeks H wynoszący 14
 • Osiągnięcia w zakresie skutecznego ubiegania się o granty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, ich wdrażania i realizacji,
 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej
 • Doświadczenie międzynarodowe
 • Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dowody uczestnictwa w życiu międzynarodowej społeczności naukowej.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV (w języku angielskim)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • opinia o kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.
 • list motywacyjny (w języku angielskim)
 • lista wniosków grantowych, które uzyskały finansowanie, ich wdrażania i realizacji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Małopolskie Centrum Biotechnologii
  ul. Gronostajowa 7a
  30-387 Kraków