Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, • posiadają wyróżniające osiągnięcia naukowe, stanowiące znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej - nauki o zarządzaniu i jakości, • wykazują się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej, • posiadają znaczące osiągnięcia w kierowaniu projektami naukowo – badawczymi lub badawczo – rozwojowymi, w szczególności projektami międzynarodowymi, pozyskanymi w drodze konkursu zewnętrznego, • załączyły koncepcję rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, • dodatkowym atutem będzie udokumentowana umiejętność prowadzenia badań wtórnych i pierwotnych w obszarach dotyczących zachowań podmiotów rynkowych i marketingu, • dodatkowym atutem będzie potwierdzona znajomość oprogramowania do zaawansowanej analizy danych ilościowych (np. SPSS) i jakościowych (np. Atlas.ti), • dodatkowym atutem będzie co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach dydaktycznych lub badawczo – dydaktycznych w szkolnictwie wyższym, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowiskach takich jak: redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego lub przewodniczący rady programowej czasopisma indeksowanego w bazie SCOPUS lub Web of Science, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kształceniu kadry naukowej (pełnienie funkcji promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora zakończonym nadaniem stopnia naukowego, pełnienie funkcji recenzenta rozprawy doktorskiej, udział w komisji habilitacyjnej), • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w działalności organizacyjnej uczelni wyższej, • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w działalności organizacyjnej komisji lub towarzystw naukowych (np. PAN, TNOiK), • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w redagowaniu prac naukowych (monografii, artykułów naukowych) publikowanych w języku polskim oraz angielskim, • dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w recenzowaniu prac naukowych (monografii, artykułów naukowych) publikowanych w języku polskim oraz angielskim, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w działalności popularyzującej naukę wśród młodzieży i studentów, • dodatkowym atutem będzie potwierdzona współpraca z praktyką gospodarczą, • w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Rynku i Konsumpcji na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 05/2024/PU/KRiK/WE” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.