Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie: nauki społeczne, w dyscyplinie: pedagogika, w zakresie: edukacja międzykulturowa i komunikacja międzykulturowa oraz współczesne problemy relacji międzykulturowych, w Katedrze Teorii i Badań Relacji Międzykulturowych Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Nasze wymagania

 • · posiadanie co najmniej stopienia doktora,
 • · posiadanie znaczących i twórczych osiągnięć w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej,
 • · posiadanie osiągnięć w pracy organizacyjnej,
 • · posiadanie osiągnięć w pracy dydaktycznej.

Mile widziane

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych na temat edukacji międzykulturowej oraz komunikacji międzykulturowej, a także współczesnych problemów relacji międzykulturowych
 • czynny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym (obejmujące m.in. udział w projektach badawczych i wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i zagranicznych)
 • doświadczenie w publikowaniu prac naukowych w języku angielskim. Dodatkowym atutem będą publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym na poziomie przynajmniej 100 punktów w aktualnym wykazie czasopism naukowych
 • doświadczenie w publikowaniu prac naukowych w języku angielskim. Dodatkowym atutem będą publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym na poziomie przynajmniej 100 punktów w aktualnym wykazie czasopism naukowych
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegające miedzy innymi na udziale w międzynarodowych projektach badawczych lub na pobycie na stypendiach i stażach zagranicznych
 • doświadczenie w realizacji grantów i projektów badawczych, a także udziału w zespołach eksperckich i doświadczenie na rzecz realizacji trzeciej misji uniwersytetu
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji międzykulturowej, zagadnień komunikacji międzykulturowej oraz metodologii nauk społecznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami lub publikacjami i wystąpieniami konferencyjnym
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego innego niż język angielski.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres: beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl , tytuł Konkurs prof. UJ_edukacja międzykulturowa._ISM
  osobiście: Dziekanat WSMiP UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, p. 230, w godz. 9.00 – 14.00

  przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24; 31-007 Kraków z adnotac