Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych z udokumentowanym dorobkiem naukowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja oraz posiadającego kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej.
Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych. Ponadto, od wybranego kandydata oczekuje się umiejętności pracy zespołowej, jak również samodzielności i prowadzenia niezależnych badań. Kandydat winien wykazać się udokumentowaną działalnością naukową, w tym publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w szczególności w okresie po uzyskaniu stopnia doktora.

Nasze wymagania

 • 1) tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjno-technicznych;
 • 2) udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja, w szczególności w okresie po uzyskaniu stopnia doktora;
 • 3) kompetencje merytoryczne oraz doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie pracy badawczej i dydaktycznej na kierunkach studiów informatycznych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni skierowane do J. M. Rektora UJK w Kielcach,
 • 2) Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 • 3) Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
 • 4) Odpis dyplomu o nadaniu tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
 • 5) Życiorys zawodowy,
 • 6) Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • 7) Wykaz publikacji,
 • 8) Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji.

Weź udział w rekrutacji

 • Drogą pocztową lub osobiście.
  Instytut Fizyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce