Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz znaczących osiągnięć naukowych lub dydaktycznych,
 • 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • 3. niekaralność za przestępstwo umyślne.

Mile widziane

 • 1. osoby posiadające znaczący dorobek naukowy w postaci artykułów naukowych w czasopismach wysokopunktowanych bądź rozdziały w monografiach naukowych w wydawnictwach z listy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
 • 2. osoby posiadające staż naukowy na uczelniach zagranicznych;
 • 3. osoby posiadające umiejętność opracowywania programów szkoleń oraz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli;
 • 4. osoby posiadające doświadczenie w kierowaniu i uczestnictwie w programach badawczych;
 • 5. osoby deklarujące gotowość afiliowania na AWS dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
 • 6. osoby dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych i dydaktycznych realizowanych w AWS,
 • 7. osoby władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej;
 • 8. osoby posiadające doświadczenie w pracy dydaktycznej,

Zakres obowiązków

 • 1. Projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie AWS;
 • 2. Projektowanie, realizowanie i raportowanie różnorodnych prac rozwojowych, zwłaszcza związanych ze specyfiką zadań Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie AWS;
 • 3. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego AWS w tym:
 • a. publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
 • b. popularyzacja wiedzy poprzez publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych i mediach;
 • c. aktywne reprezentowanie AWS na konferencjach naukowych;
 • d. udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań AWS;
 • 4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • 5. Podejmowanie zadań na rzecz własnego rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
 • 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – zał. nr 1 i 2;
 • 3. curriculum vitae;
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 • 5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
 • 6. kopie świadectw pracy i referencji;
 • 7. oświadczenie o niekaralności. (zał.)
 • 8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy. (zał.)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • 00-155 Warszawa, ul. Karmelicka 9