Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z póź. zm.).
Poszukujemy kandydata na pracownika naukowo-dydaktycznego do Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Od kandydata oczekujemy udokumentowanych kompetencji z zakresu szeroko rozumianej nanooptyki/plazmoniki/metamateriałów oraz zaproponowania nowatorskiego programu badawczego spójnego ze specyfiką co najmniej jednej z grup badawczych działających w tym obszarze w Zakładzie Optyki Informacyjnej w Instytucie. Szczegółowa informacja dotycząca prowadzonych badań znajduje się na stronie www.igf.fuw.edu.pl w zakładce ‘Grupy badawcze’.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
 • udokumentowane udziałem w projektach badawczych doświadczenie w pracy naukowej,
 • udokumentowana sukcesami praktyka w zakresie zdobywania środków finansowych na prowadzone badania naukowe,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym opieka nad doktorantami i wypromowanie co najmniej jednego doktoranta/doktorantki,
 • doświadczenie międzynarodowe (udokumentowany staż zagraniczny, widoczna współpraca nau-kowa o zasięgu międzynarodowym).

Zakres obowiązków

 • Do obowiązków nowo zatrudnionego pracownika naukowo-dydaktycznego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW w wymiarze 210 godzin rocznie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody w formacie PDF z zeskanowanym podpisem – dostępny na stronie https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 2).
 • Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 • Odpis dyplomu doktora habilitowanego
 • Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 • Autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną kandydata.
 • Plan badań.
 • Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 • Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z ze-skanowanym podpisem.

Załączniki