Profesor uczelni stanowisko badawcze

Wydział Medyczny
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

W zakresie obowiązków profesora uczelni będzie:
-planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych i czynnościach w zakresie dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń, testów egzaminacyjnych; instrukcji laboratoryjnych, itp.)
-udział w komisjach programowych;
-opracowywanie programów studiów;
-przygotowywanie sylabusów dla kierunku lekarskiego.
-działalność organizacyjna i aktywne uczestniczenie
w pracach na rzecz Uczelni.
-od kandydata oczekuje się dyspozycyjności i kreatywności, umiejętności pracy zadaniowej i pracy w zespole.

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk medycznych;
 • posiadanie wieloletniego doświadczenia z prowadzenia zajęć na kierunku lekarskim w języku polskim i angielskim;
 • biegła, potwierdzona certyfikatami, znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w przygotowywaniu, opracowywaniu i wdrażaniu metod i materiałów dydaktycznych opierających się m.in. na wykorzystywaniu programów symulacyjnych interaktywnych symulatorów laboratoryjnych
 • doświadczenie w przygotowywaniu sylabusów, planów zajęć testów egzaminacyjnych, opracowywania instrukcji do ćwiczeń w tym również z części eksperymentalnych;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie: zarządzania zespołem; członkostwa w Radach Naukowych/ towarzystwach naukowych/ autorstwa publikacji naukowych, uczestnictwa w krajowych/ międzynarodowych konferencjach naukowych, uczestnictwa/ kierownictwa w projektach badawczych

Zakres obowiązków

 • planowanie, organizacja i udział w pracach badawczych i czynnościach w zakresie dydaktyki (np. opracowanie/przygotowanie ćwiczeń, testów egzaminacyjnych; instrukcji laboratoryjnych, itp.)
 • udział w komisjach programowych;
 • opracowywanie programów studiów;
 • przygotowywanie sylabusów dla kierunku lekarskiego.
 • działalność organizacyjna i aktywne uczestniczenie w pracach na rzecz Uczelni.
 • od kandydata oczekuje się dyspozycyjności i kreatywności, umiejętności pracy zadaniowej i pracy w zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • cv kandydata
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu,
 • świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście lub drogą pocztową:
  Biuro Dziekana Wydziału Medycznego
  ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-896 Bydgoszcz
  bud. A, Rektorat - pok. 12
  telefon: 52 374 96 01

  lub na adres email: wm@pbs.edu.pl.