Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Matematyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nasze wymagania

 • tytuł profesora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora) lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora uczelni),
 • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.1 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • udokumentowana aktywność naukowa realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukową lub popularyzację nauki.

Zakres obowiązków

 • budowy zespołu badawczego
 • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • aktywnego ubiegania się o granty badawcze
 • rozwijania współpracy międzynarodowej.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na czas określony z możliwością przedłużenia),
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju naukowego,
 • elastyczne godziny pracy,
 • małe grupy zajęciowe
 • dodatek za staż pracy oraz świadczenia socjalne,
 • pracę w miłej i koleżeńskiej atmosferze.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Rektora,
 • CV i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1,
 • zdjęcie,
 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu profesora w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora) lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka (na stanowisko profesora uczelni),
 • kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym, a w szczególności wykaz publikacji,
 • informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr,
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3,
 • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  Sekretariat Instytutu Matematyki UKW, pok. 19
  ul. Powstańców Wielkopolskich 2
  85-090 Bydgoszcz
  tel. 52 321 61 66