profesor zwyczajny

Wydział Historyczny, Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wymagania konkursu:
1. Posiadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.
2. Udokumentowany dorobek naukowy i zainteresowania badawcze z zakresu historii starożytnej (Rzym, wczesne Bizancjum), a szczególnie historii chrześcijaństwa
w starożytności, genezy i ewolucji Kościoła Wschodniego, jak również idei politycznych starożytności, ustroju późnego Cesarstwa Rzymskiego (dominat i wczesne Bizancjum).
3. Sprecyzowane plany naukowe przedstawione w formie autoreferatu (do 6000 znaków ze spacjami).
4. Udokumentowana umiejętność posługiwania się językiem polskim lub język polski jako ojczysty.
5. Znajomość dwóch języków nowożytnych o zasięgu międzynarodowym: j. niemiecki,
j. rosyjski oraz greki klasycznej i łaciny.
6. Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
7. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim w zakresie historii starożytnej (wykłady, seminaria, konwersatoria, opieka nad pracami licencjackimi, magisterskimi oraz doktoratami).
8. Członkostwo w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych oraz współpraca
z zagranicznymi instytucjami naukowymi.
9. Wymagane dokumenty: 1) podanie, 2) dokument potwierdzające nadanie tytułu naukowego, 3) CV, 4) bibliografia, 5) autoreferat, 6) oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie pierwszym miejscem zatrudnienia.