adiunkt

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

MIASTO: Przemyśl

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

PWSW BĘDZIE PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY MIEJSCE PRACY: tak

DATA OGŁOSZENIA: 24 września 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 25 października 2021 r. do 27 października 2021 r.

LINK DO STRONY: www.pwsw.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z pózn. zm.)  oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–        posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie naukowej rolnictwo i ogrodnictwo lub technologia żywności i żywienia;

–       posiadanie w swoim dorobku co najmniej 3 artykułów w czasopismach naukowych
lub rozdziałów w monografiach naukowych lub podręcznikach opublikowanych
w ostatnich 5 latach;

–       udział w konferencjach naukowych i aktywne zaangażowanie w organizację konferencji naukowych w Uczelni;

–       posiadanie co najmniej czteroletniego okresu stażu pracy na stanowiskach związanych
z planowanymi do powierzenia zajęciami dydaktycznymi w zakresie oceny jakości produktów spożywczych.

2.      Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

–        posiadanie dorobku naukowego z zakresu dyscypliny naukowej rolnictwo
i ogrodnictwo lub technologia żywności i żywienia.

3.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

–        podanie o przyjęcie do pracy;

–        kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

–        oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;

–        wykaz publikacji i osiągnięć naukowych;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

–        oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji.

4.      Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.

Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko adiunkta
w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu”.

5.      Termin składania dokumentów: od  25 października 2021 r.  do 27 października
2021 r. O terminie złożenia dokumentów decyduje data potwierdzenia złożenia dokumentów w Rektoracie lub data stempla pocztowego.

6.      Komisja Konkursowa ma prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z wybranymi kandydatami.

7.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 października 2021 r.

8.      W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 listopada 2021 r.

9.      Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

10.  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

11.  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

12.  Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@pwsw.pl