asystent

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

MIASTO: Przemyśl

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

PWSW BĘDZIE PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY: tak

DATA OGŁOSZENIA: 21 lipca 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 26 sierpnia 2022 r.

LINK DO STRONY: www.pwsw.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, projektowanie graficzne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574
z późn. zm.)  oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–        posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie sztuki;

–        posiadają kwalifikacje dydaktyczne lub zawodowe w zakresie odpowiadającym planowanym obowiązkom dydaktycznym;

2. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

–        umiejętność obsługi komputera ze wskazaniem na znajomość następujących programów komputerowych: Programy pakietu Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Programy pakietu OpenOffice  – Writer, Calc, Base, Draw, Impress, SWiSH Max4, Corel (DRAWx6,  PHOTO-PAINTx8, CAPTUREx8), Pakiet Adobe CC (Photoshop, Illustrator, Adobe Animate, Dreamweaver + programowanie kodu stron internetowych wspomagane CSS, PHP i XML,  Fireworks, Bridge, Media Encoder), Autodesk 3ds Max 2018, Blender 2.82.

 

–        posiadanie osiągnięć artystycznych;

 

3. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

–        podanie o przyjęcie do pracy;

–        kserokopie dyplomu / dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;

–        oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

–        oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

–        oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PWSW w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji.

4. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój nr 25.

Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs nr 2 na stanowisko asystenta
w Instytucie Humanistyczno-Artystycznym PWSW w Przemyślu”.

5.Termin składania dokumentów: od dnia 22 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data potwierdzenia złożenia dokumentów w Rektoracie lub data stempla pocztowego.

6. Komisja Konkursowa ma prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 9 września 2022 r.

8. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
od 1 października 2022 r.

9. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

10. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

11. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

12. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Przemyśl, 21 lipca 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rektorat@pwsw.pl