1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Zamiejscowy w Puławach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Miejsce: Puławy
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych albo doktora nauk o zdrowiu;

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w zakresie fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami stawów i tkanek miękkich oraz schorzeniami układowymi;

– posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym lub co najmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego;

– przygotowanie do zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi IT (np. Moodle, Teams).

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu doktora;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia
30 września 2024 r. w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Zamiejscowy /pok. 05/

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta” lub drogą elektroniczną
w postaci plików pdf na adres wydzial.zamiejscowy@mail.umcs.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu  21 czerwca 2023 r. godz. 10.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 czerwca 2023 r.

Załączniki