dydaktyczne / wykładowca

Wydział Zamiejscowy w Puławach
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Miejsce: Puławy
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii;

– posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego;

– posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej, potwierdzone opinią;

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (laboratoriów, konwersatoriów) z zakresu fizjoterapii;

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji w  wieku rozwojowym;

– ukończone kursy i szkolenia z zakresu fizjoterapii;

– przygotowanie do zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi IT (np. Moodle, Teams).

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

– odpis dyplomu magistra;

– kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

– wykaz publikacji naukowych;

– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

– oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

– referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2023 r. do dnia
30 czerwca 2024 r. w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym  miejscu pracy.

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Zamiejscowy /pok. 05/

ul. 4-go Pułku Piechoty WP 18, 24-100 Puławy

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko wykładowcy” lub drogą elektroniczną
w postaci plików pdf na adres wydzial.zamiejscowy@mail.umcs.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 21 czerwca  2023 r. godz. 10.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 22 czerwca 2023 r.

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest dostarczyć oryginały lub odpisy bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w pkt IV.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki