wykładowca

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 478 z późn. zm. ).

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

stopień naukowy doktora (lub jego zagraniczny odpowiednik) – specjalista w zakresie języka czeskiego,
dorobek naukowy i dydaktyczny w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu języka czeskiego na uczelniach wyższych,
doświadczenie uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego (np. współpraca z biurem tłumaczeń, współpraca z instytucjami kultury, wystąpienia na konferencjach, publikacje popularnonaukowe, prowadzenie kursów językowych),
gotowość do podjęcia zatrudnienia w PWSZ w Raciborzu jako podstawowym miejscu pracy,
możliwość zaliczenia do kluczowej kadry na kierunku Filologia w zakresie języka czeskiego.
Wymagane dokumenty:

 

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki),

– odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

– kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

– oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j.  Dz. U. z 2021 r.,  poz. 478 z późn. zm. ) (druk do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),

– podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego),

– życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym.

 

Informacja:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 września 2021 r.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę z dniem 1 października 2021 r.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 września 2021 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55.

 

Złożone dokumenty będzie można odbierać po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną zniszczeniu.

 

 

                                                                                                                                      Rektor

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                       w Raciborzu

 

                                                                                                                      dr Paweł Strózik

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w związku z przeprowadzanym procesem rekrutacyjnym.

   W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, str.1) – zwanego dalej RODO informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Raciborzu, ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz,

Tel. 32 415 50 20 wew. 120, e-mail: kancelaria@pwsz.raciborz.edu.pl
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:       e-mail: iod@pwsz.raciborz.edu.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów  rekrutacji prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu procesu rekrutacji do pracy.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające ).
W przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy złożone dokumenty będzie można odbierać w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa. 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Panu/Pani prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych
– żądania sprostowania swoich danych osobowych
– żądania usunięcia swoich danych osobowych
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– żądania przenoszenia danych osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

            …………………………………………

               ( data i czytelny podpis )                                                                  

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@pwsz.raciborz.edu.pl