profesor uczelni (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne
 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne przy jednoczesnym spełnieniu warunków wskazanych w § 48 ust. 2 Statutu UTH Radom dostępnego w BIP UTH Radom;
 • posiadanie publikacji z Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zakresu nauk prawnych, w szczególności: prawoznawstwa, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego;
 • posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej;
 • posiadanie ukończonej wybranej aplikacji prawniczej oraz doświadczenia praktycznego
  w zakresie wykonywania zawodu potwierdzone praktyką zawodową;
 • pełna dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
 • zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy;
 • zaangażowanie w prace organizacyjne Uniwersytetu;
 • udział i organizacja konferencji naukowych;
 • znać biegle w mowie i piśmie język polski.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.uniwersytetradom.pl.