adiunkt

Instytut Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

Wymagania stawiane kandydatom:
(1) posiadanie stopnia doktora w dziedzinie Nauk Rolniczych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo.
(2) posiadanie dorobku naukowego obejmującego pozycje z listy JCR z dyscypliny rolnictwo
i ogrodnictwo;
(3) udokumentowana praca w międzynarodowym zespole naukowym;
(4) udział w realizacji grantów naukowych (NCN, NCBiR);
(5) umiejętność wykonywania analiz właściwości fizykochemicznych, chemicznych oraz
biochemicznych gleb;
(6) umiejętność planowania i prowadzenia agronomicznych doświadczeń polowych oraz doświadczeń
wazonowych;
(7) doświadczenie w izolacji metagenomicznego DNA w próbkach środowiskowych;
(8) posiadane doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej;
(9) znajomość języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację w mowie i piśmie;
(10) predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.

Opis stanowiska:
(1) prowadzenie badań z zakresu wpływu odpadów organicznych i nieorganicznych na wybrane
właściwości fizyczne, chemiczne i biochemiczne gleb oraz potencjał plonowania wybranych roślin
uprawnych;
(2) wykonywanie oznaczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem spektrometru absorpcji atomowej AAS,
analizatora elementarnego CHNS, a także aktywności biochemicznej gleb;
(3) prowadzenie zajęć dydaktycznych: ćwiczeń laboratoryjnych, prac dyplomowych, seminariów,
wykładów;
(4) aplikowanie o projekty i granty zewnętrzne;
(5) prowadzenie współpracy naukowej z podmiotami zewnętrznymi;
(6) udział w pracach organizacyjnych Zakładu Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii oraz
Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.ir.cn@ur.edu.pl