Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Chemiczny

2. MIASTO: Rzeszów

3. STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej

4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria chemiczna

6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 25.01.2021

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2021

8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 14.03.2021

9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.04.2021

10. RODZAJ UMOWY: Na czas określony (Na czas nieokreślony / Na czas określony / Do uzgodnienia / Inny)

11. WYMIAR ETATU: Pełny etat (Pełny etat / Niepełny etat / Do negocjacji / Inny)

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-chemiczny

13. SŁOWA KLUCZOWE: badania naukowe, krystalizacja, dynamika molekularna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa

14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

•     posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk fizycznych,

•     spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.,

•     doświadczenie badawcze i dorobek publikacyjny w dziedzinie krystalizacji,

•     znajomość zagadnień związanych z opisem dynamiki molekularnej,

•     posiadać dorobek naukowy obejmujący liczące się pozycje, w tym publikacje w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym,

•     zagraniczne staże naukowe,

•     prezentacje na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych,

•     znajomość języka angielskiego, poziom: dobry w mowie i piśmie,

•     znajomość języka polskiego, poziom: język ojczysty.

Wymagane dokumenty:

•     podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,

•     CV, kwestionariusz osobowy,

•     odpisy (kopie) dyplomów,

•     oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

•     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z al.6 ust.1 lit. A Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do Dziekanatu Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

•       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

•       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

•       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia.

•       Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

•       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

•       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

•       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

•       Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

•       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

•       Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).