Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

                                                      OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

1. INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

2. MIASTO: Rzeszów

3. STANOWISKO:  asystent w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych

4. DZIEDZINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne

5. DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

6. DATA ROZPOCZĘCIA KONKURSU: 30 czerwca 2021r.

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31 sierpnia 2021r. do godz. 14:00

8. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 7 września 2021r.

9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 1 października 2021r.

10. RODZAJ UMOWY: na czas określony

11. WYMIAR ETATU: pełny etat (1 etat)

12. LINK DO STRONY: https://bip.prz.edu.pl/ogloszenia/konkursy/stanowisko-nauczyciela-akademickiego-pracownika-naukowego/wydzial-budownictwa–inzynierii-srodowiska-i-architektury
13. SŁOWA KLUCZOWE: konstrukcje budowlane, konstrukcje betonowe, konstrukcje stalowe
14. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Na stanowisku asystenta oczekuje się udziału w pracach badawczych: badania eksperymentalne, analityczne i numeryczne konstrukcji budowlanych i/lub innych zagadnień analizowanych w Katedrze Konstrukcji Budowlanych oraz realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych.

 

Kandydaci na wymienione stanowisko powinni:

·     posiadać ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo,  w specjalności konstrukcje budowlane

·     posiadać ocenę końcową 4,5 lub wyższą na dyplomie ukończenia studiów magisterskich,

·     posiadać wysokie oceny (4,0 i wyższe) z przedmiotów związanych z konstrukcjami budowlanymi,

·     spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r.
(t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.);

·     wykazywać się podstawową znajomością technik pomiarowych wykorzystywanych w badaniach doświadczalnych,

·     wykazywać zainteresowanie pracą naukowo-badawczą, z obszaru badań naukowych prowadzonych w jednostce,

·     wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz komunikatywną znajomością języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

·     podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,

·     CV, kwestionariusz osobowy,

·     odpisy (kopie) dyplomów,

·     oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu,

·     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00, w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2, 35-959 Rzeszów (pok. P-134).

 

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.
Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.

2.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres email: iod@prz.edu.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownicze w Politechnice Rzeszowskiej. Dane obligatoryjne (wynikające z Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 2018 r. poz. 917) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b[1] rozporządzenia, a pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a[2] rozporządzenia.

4.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po czym, w przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty papierowe zostaną odesłane na podany w dokumentach adres, dane elektroniczne zaś zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do ich przenoszenia.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

10.  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

[1] Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
[2] Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.prz.edu.pl.